آرشیو دسته: اخبار خودرو ایران
عصر خودرو - مقصد بهینه خودروهای پسابرجامی

رکاب – مقصد بهینه خودروهای پسابرجامی

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - مقصد بهینه خودروهای پسابرجامی" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری «رکاب» با استناد به گفته جهان اقتصاد، تا به...

عصر خودرو - تولید بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو

رکاب – تولید بیش از ۱۰۰ هزار ابزار خودرو

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - تولید بیش از ۱۰۰ هزار ابزار خودرو" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته  پایگاه خبری«عصرخودرو» با استناد به گفته شاتا، با...

عصر خودرو - تردد انواع خودرو در محور رودهن

رکاب – تردد انواع خودرو در محور رودهن

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - تردد انواع خودرو در محور رودهن" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته  پایگاه خبری«عصرخودرو» با استناد به گفته ایرنا، با...

عصر خودرو - سیکل واردات خودرو در پنج ماه

رکاب – سیکل واردات خودرو در پنج ماه

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - سیکل واردات خودرو در پنج ماه" که پیشتر بدان میپردازیم. «مخصوص عصرخودرو» سیکل واردات خودرو در پنج ماه رکاب- توقف ثبت...

عصر خودرو - چهار سوی رنو در ایران

رکاب – چهار سوی رنو در ایران

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان "رکاب - چهار سوی رنو در ایران" که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری «رکاب» با استناد به گفته جهان اقتصاد، رنو که اواسط...